คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ลูกจ้างประจำ และ พนักงานข้าราชการ (700 reads)

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ลูกจ้างประจำ และ พนักงานข้าราชการ

- คำสั่ง 1550 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (1.5, 1, 0.5 )                          >> รายละเอียด
- คำสั่ง 1551 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (เกือบถึงขึ้นเต็ม)                       >> รายละเอียด
- คำสั่ง 1552 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (เต็มขั้น)                                  >> รายละเอียด
- คำสั่ง 1553 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (เกษียณ)                                 >> รายละเอียด
- คำสั่ง 1554 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (พนักงานข้าราชการ)                  >> รายละเอียด
- คำสั่ง  1561 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (เลื่อนขั้นค่าจ้างและปรับระดับ)     >> รายละเอียด